epigram 멸종 곤충 및 동물 캠페인

                                                  

목적


국내에 사라져가는 토종 멸종 동물의 경각심을 일깨우고자 함수혜대상


멸종 조류 캠페인 WWF 세계자연기금활동


  • 2018 멸종 위기 동물 에디션 스웨트 셔츠 출시 및 판매
  • 2019 멸종 위기 동물 에디션 산양/담비 모티브 스웻셔츠 출시